Pædagogisk udredning

Er et analyseredskab, som jeg har udviklet, under min tilknytning til Hinnerup Kollegiet.

Jeg har efterfølgende anvendt metoden i de mange af de sager, jeg har samarbejdet med VISO om. Ved at udarbejde en forudsætningsanalyse gives både personen med diagnosen og omgivelserne de bedste betingelser for at vurdere, hvilken form for indsats personen har behov for.

Fokus rettes mod at forstå, hvad udviklingsforstyrrelsen kan komme til at betyde for personens samlede hverdagsliv. Sammen med forudsætningsanalysen udvikles pædagogiske anbefalinger, hvilket betyder, at forudsætningsanalysen er et fremadrettet og praksisrelevant redskab.

Pris

Det koster 18.500 kr. + moms af få udarbejdet en forudsætningsanalyse. Derudover kan der komme kørselsudgifter – Km takst 3.67 kr. og køretid 600 kr. i timen.

Processen i udarbejdelsen af forudsætningsanalysen.

Samler viden

Analysearbejdet indledes med at eksisterende viden omkring personen indsamles. Det vil sige, at det skriftlige materiale der tidligere er beskrevet om personens funktionsniveau, bliver det grundlæggende afsæt i analysearbejdet.
De vil blive lavet interview med personen med diagnosen og de mest centrale personer i dennes netværk.

Oversætte viden

Med dette analysearbejde genereres der viden til brugbare pædagogiske overvejelser og anvisninger. Det betyder, at fokus i analysearbejdet rettes mod at forstå personens reaktioner og adfærd, som betinget af funktionsnedsættelsen og omgivelsernes påvirkninger. Formålet er at udrede, hvordan personens behov bedst muligt imødekommes.

Videregive viden

Ved at indsamle eksisterende viden i et redskab, dannes muligheden for at videregive viden til aktuelle samarbejdspartnere. Forudsætningsanalysen er således et redskab, der kan sikre fælles viden til personen med diagnosen, pårørende, sagsbehandlere og andre faggrupper, der samarbejder med og omkring personen.

Stressprofil – som en praksisorienteret pædagogisk metode

Hverdagslivet for mennesker med ASF og ADHD er ofte påvirket af, at mange dagligdagsting udløser stressreaktioner, som kan være vanskelige at håndtere.
Stressreaktionerne dannes som en konsekvens af personens udviklingsforstyrrelse, eksempelvis lav fleksibilitet, problemer med forestillingsevnen, anderledes kognitive forudsætninger og eksekutive vanskeligheder.

Årsagerne kan være meget forskellige, og skal ofte identificeres både hos personen og hos omgivelserne, dette kan vanskeliggøre arbejdet med, at identificere hvad det er der udløser stressen. Ved hjælp at Hejlskov / Uhrskov stress/sårbarhedsmodel, er det muligt at identificere stressfaktorerne.

Formålet er sammen med personen at udvikle mestringsstrategier, der kan kompensere for de barriere stressen ellers ville medføre. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi med denne model gøres opmærksom på, at stressreduceringen skal foregå i et samspil mellem personen der oplever stressen, og de omgivelser personen skal fungere sammen med.

Processen med at udarbejde stress/sårbarheds modellen, sker i et tæt samspil med personen der oplever stressen. Det kan også være relevant at inddrage personer som er engageret i personens hverdagsliv.

Forløbet tilrettelægges med et samtaleforløb på op til seks timer med personen. Herudover kan det være relevant, at have samtaler med tætte omsorgspersoner. Samtaleforløbet danner rammen om udarbejdelsen af stress/sårbarhedsprofilen, hvilket betyder den er aktiv under hele forløbet.

Forløbet afsluttes med at den færdige stressprofil og de udarbejde strategier, samles i et færdigt produkt, der kan anvendes i det videre samarbejde med personen.

Pris for en stressprofil er 15.000 kr.

Hertil kan komme kørselsudgifter som udgør 3.67 kr. pr kørte km og 600.00 kr. pr køretime.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Dorthe Hölck
Cookie- og privatlivspolitik