Dokumentation i indsatsen

Handleplaner sådan kan de laves

Dette tema har afsæt i bogen ”handleplaner sådan kan de bruges” som jeg har fået publiceret i samarbejdet med Videnscenter for Autisme i 2007.

Denne måde at arbejde med handleplaner på har tre kerneområder, som alle er lige vigtige.

Den enkeltes bruges medbestemmelse og medindflydelse, på de mål der samarbejdes om Systematisk tilgang – der sikre at metodeudviklingen bliver en central del Dokumentation i den indsats der tilbydes

Dagen tilrettelægges så den starter med et teorioplæg, hvor handleplansmodellen præsenteres. Vi kommer omkring de lovmæssige krav der er til handleplaner og selve modellens opbygning. Dette oplæg vil være præget af praksiseksempler, hvis formål er at tydeliggøre hvordan modellen kan virke i praksis. Herefter skal I have ”hands on” – Det vil sige I skal arbejde med modellen, med udgangspunkt i en af de brugere i samarbejder med. Dagens afsluttes med, at vi drøfter hvordan denne metode kan implementeres i jeres organisation.

Hvordan kan den faglige indsats dokumenteres?

I dette tema rettes fokus mod det stigende ønske der er til dokumentation af den socialfaglige indsats, der kendetegner jeres faglighed.

Omdrejningspunktet vil være at synliggøre den særlige specialpædagogik, der kendertegner ”best practice” i arbejdet med personer med udviklingsforstyrrelser.

Det betyder, at dokumentation både målrettes mod at beskrive de særlige kognitive forudsætninger, der er karakteristisk for personer med udviklingsforstyrrelser, og de kontekstuelle rammer de forventes at kunne trives i. Dermed rettes dokumentation mod flere spor, som alle er hinandens forudsætninger.

På temadagen præsenteres samarbejdsmappen – som en konkret metode til at dokumentere de udfordringer, der opstår i samarbejdet med den konkrete person.

Der vil være teori oplæg, som kombineres med eksempler fra praksis – der synliggøre hvordan samarbejdsmappen kan bruges som en metoder til dokumentation. Der bliver øvelser, hvor medarbejderne skal ud i grupper og arbejde med de elementer, der udgør samarbejdsmappen.

Forudsætningsanalyse – et pædagogiske redskab

At arbejde med forudsætningsanalyser, forudsætter en medarbejdergruppe som har en god basisviden om autisme eller ADHD. Medarbejderne skal derudover have interesse i at skriftliggøre deres viden.

Temadage om forudsætningsanalyser – kræver at organisationen er indstillet på et samarbejde over en periode.

Forudsætningsanalysen er et analyseredskab, som jeg har udviklet, under min tilknytning til Hinnerup Kollegiet. Jeg har efterfølgende anvendt metoden i de mange af de sager, jeg har samarbejdet med VISO om.

Ved at udarbejde en forudsætningsanalyse, gives både personen med diagnosen og omgivelserne de bedste betingelser for at vurdere, hvilken form for indsats personen har behov for. Fokus rettes mod at forstå, hvad udviklingsforstyrrelsen kan komme til at betyde for personens samlede hverdagsliv.

Sammen med forudsætningsanalysen udvikles pædagogiske anbefalinger, hvilket betyder, at forudsætningsanalysen er et fremadrettet og praksisrelevant redskab.

Processen i udarbejdelsen af forudsætningsanalysen.

Samler viden Analysearbejdet indledes med at eksisterende viden omkring personen indsamles. Det vil sige, at det skriftlige materiale der tidligere er beskrevet om personens funktionsniveau, bliver det grundlæggende afsæt i analysearbejdet. De vil blive lavet interview med personen med diagnosen og de mest centrale personer i dennes netværk.

Oversætte viden Med dette analysearbejde genereres der viden til brugbare pædagogiske overvejelser og anvisninger. Det betyder, at fokus i analysearbejdet rettes mod at forstå personens reaktioner og adfærd, som betinget af funktionsnedsættelsen og omgivelsernes påvirkninger. Formålet er at udrede, hvordan personens behov bedst muligt imødekommes.

Videregive viden Ved at indsamle eksisterende viden i et redskab, dannes muligheden for at videregive viden til aktuelle samarbejdspartnere. Forudsætningsanalysen er således et redskab, der kan sikre fælles viden til personen med diagnosen, pårørende, sagsbehandlere og andre faggrupper, der samarbejder med og omkring personen.

Kursusdagene tilrettelægges som følger Der bruges én dag på at præsentere metoden forudsætningsanalysen. Dette vil være en kombination af teori og praksis eksempler – Der alle er hentet i mine erfaringer med at arbejde med forudsætningsanalysen.

Herefter vil den kommende undervisning primært tilrettelægges så medarbejderne har ”hands on” – Der arbejdes med modellen under vejledning fra mig. Der gives løbende feedback på det skriftlige materiale, som medarbejderne producerer under forløbet. Forløbet med forudsætningsanalyser skal aftales individuelt, så processen matcher den øvrige udvikling i organisationen

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Dorthe Hölck
Cookie- og privatlivspolitik